Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1.1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
-"Outletdesign.nl VOF" : Outletdesign.nl VOF, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 39091330. -"CliŽnt": de potentiŽle) afnemer van zaken en/of diensten van Outletdesign.nl VOF.

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechts-handelingen van Outletdesign.nl VOF, alsmede op de tussen Outletdesign.nl VOF en de CliŽnt gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of
vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.3
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4
Voorwaarden van CliŽnt zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met Outletdesign.nl VOF overeenstemming is bereikt.

1.5
Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Outletdesign.nl VOF en CliŽnt in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen,waarbij zoveel mogelijk het doel en de trekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.


Aanbod en overeenkomst

2.1
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door CliŽnt wordt aanvaard, heeft Outletdesign.nl VOF het recht dit aanbod binnen
vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2
Een overeenkomst komt tot stand tussen Outletdesign.nl VOF en de CliŽnt indien deze een aanbieding van Outletdesign.nl VOF on-line, per e-mail of per fax of anderszins accepteert.

2.3
In de regel zal Outletdesign.nl VOF levering doen plaats vinden binnen 72 uur na bestelling, mits producten op voorraad leverbaar zijn vanuit toeleveranciers.

2.4
Alhoewel Outletdesign.nl VOF de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Outletdesign.nl VOF en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de CliŽnt hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2.5
alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen
van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.


Prijzen / tarieven en betaling

3.1
De door Outletdesign.nl VOF in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.

3.2
Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn (tenzij anders aangegeven) in euroís en inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De verzendkosten zijn exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.3
Outletdesign.nl VOF behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. CliŽnt is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen zeven (7) dagen na de mededeling van Outletdesign.nl VOF van de prijsverhoging.

3.4
Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van Outletdesign.nl VOF, tengevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking
van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingend rechtelijk karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van Outletdesign.nl VOF zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van Outletdesign.nl VOF niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt
gehanteerd verklaart de CliŽnt zich reeds nu voor alsdan akkoord met een wijziging van die prijs, die door Outletdesign.nl VOF aan de CliŽnt middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld.


Levering / Leveringstermijnen / Transport

4.1
De door Outletdesign.nl VOF (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens
Outletdesign.nl VOF, tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Outletdesign.nl VOF.

4.2
Outletdesign.nl VOF behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

4.3
Indien de CliŽnt haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door Outletdesign.nl VOF niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is Outletdesign.nl VOF gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de CliŽnt daartoe door Outletdesign.nl VOF in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van Outletdesign.nl VOF om van de CliŽnt vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de CliŽnt veroorzaakte verhindering in de nakoming door Outletdesign.nl VOF voortduurt, door de
CliŽnt van Outletdesign.nl VOF geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl Outletdesign.nl VOF gerechtigd is van de CliŽnt vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de CliŽnt.

4.4
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door Outletdesign.nl VOF, zonder dat Outletdesign.nl VOF hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.


Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

5.1.
Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Outletdesign.nl VOF niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Outletdesign.nl VOF door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te
verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:

5.1.1
bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;

5.1.2.
vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Outletdesign.nl VOF;

5.1.3.
transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard,
waardoor het vervoer naar Outletdesign.nl VOF toe of van Outletdesign.nl VOF naar de CliŽnt wordt gehinderd of belemmerd.

5.2.
Outletdesign.nl VOF heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

5.3.
Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Outletdesign.nl VOF opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

5.4.
Indien Outletdesign.nl VOF bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Outletdesign.nl VOF gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de CliŽnt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Eigendomsvoorbehoud

6.1
De eigendom van de geleverde zaken wordt door Outletdesign.nl VOF uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle
kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.


Risico

7.1
Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op CliŽnt over, op het moment aflevering op het door de CliŽnt opgegeven adres.


Reclames / Aansprakelijkheid / Retourzending

8.1
CliŽnt heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Outletdesign.nl VOF geleverd product, dienen door de CliŽnt terstond aan Outletdesign.nl VOF schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 5 werkdagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Outletdesign.nl VOF geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de CliŽnt de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door CliŽnt.


8.2
Indien CliŽnt aantoont dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Outletdesign.nl VOF de keuze deze zaken tegen
retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3
Indien CliŽnt een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft CliŽnt het recht het product binnen 7 (zeven) werkdagen dagen na aflevering aan Outletdesign.nl VOF te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat alle verzendkosten voor rekening van CliŽnt komen.

8.4
Outletdesign.nl VOF aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 8.2 en artikel 8.3 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door
Outletdesign.nl VOF op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Outletdesign.nl VOF deze zaken aan de CliŽnt afleverde.


Garantie

9.1
Outletdesign.nl VOF verplicht zich alle bepalingen van de fabrieks- garantie van de geleverde zaken op te volgen. Zo hebben alle producten een minimale fabrieksgarantie van 1 jaar.

9.2
Onverminderd hetgeen in artikel 9.1 beschreven kan de CliŽnt geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien CliŽnt wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens Outletdesign.nl VOF zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de CliŽnt de zaken heeft verwaarloosd; indien de CliŽnt de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de CliŽnt behoort te komen.


Persoonsgegevens

10.1
Door CliŽnt ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van CliŽnt.

10.2
De gegevens van CliŽnt worden opgenomen in een centraal bestand van Outletdesign.nl VOF en zullen alleen worden gebruikt om CliŽnt volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Outletdesign.nl VOF, tenzij CliŽnt heeft aangegeven hier geen prijs op
te stellen. De verwerking van de gegevens van CliŽnt zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10.3
CliŽnt kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Outletdesign.nl VOF over de persoon van de CliŽnt worden opgenomen in het bestand van Outletdesign.nl VOF. CliŽnt is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.


Diversen

11.1
Indien CliŽnt aan Outletdesign.nl VOF schriftelijk opgave doet van een adres, is Outletdesign.nl VOF gerechtigd alle bestellingen te verzenden
aan het desbetreffende adres, totdat CliŽnt Outletdesign.nl VOF een nieuw adres heeft doorgegeven.

11.2
Indien door Outletdesign.nl VOF gedurende korte of langere tijd al
dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. CliŽnt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Outletdesign.nl VOF deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3
Outletdesign.nl VOF is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van CliŽnt gebruik te maken van derden.


Toepasselijke recht en geschillenregeling

12.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Outletdesign.nl VOF is het Nederlands recht van toepassing.

12.2
Geschillen tussen Outletdesign.nl VOF en CliŽnt zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Groningen.